Карадере

Карадере е един от трите диви плажа (Иракли, Карадере и Корал)  , които през 2016 със законодателни промени бяха обявени за за екоплажове със забрана да бъдат отдавани под наем или на концесия и на тях да се извършва стопанска дейност. Карадере също така попада в границите на две защитени зони по Натура 2000 – Защитена зона „Камчийска планина“ – за опазване на птиците и Защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на местообитанията. Част от Кара дере е и природната забележителност „Белите скали”. 

Въпреки това, като е по цялото ни Черноморие, през последните години с редица процедурни и законови нарушения и неточности  съществуващите зад плажната ивица лозови масиви, гори  и пасища бяха отредени за застрояване. Активни граждани от цялата страна се обединиха в неформални граждански групи за защита на дивия плаж.

Подробности и детайли по казуса може да видите на http://forthenature.org/cases/13